Voorwaarden

Voorwaarden voor het gebruik van de Miniatuurauto.nl marktplaats

1. De Miniatuurauto.nl Marktplaats is een advertentieplatform voor particulieren. 

Het is een platform waar een particulier een advertentie kan plaatsen en een gebruikers deze advertenties kunnenn gebruiken. Miniatuurauto.nl is slechts uitgever die ruimte biedt aan particulieren om te komen tot een koop of verkoopovereenkomst. Miniatuurauto.nl noch haar uitgever is partij in de overeenkomst. Geschillen dienen de koper en de verkoper onderling zelf op te lossen.

2. De regels voor het plaatsen van een advertentie op Miniatuurauto.nl

Advertenties die door gebruikers op miniatuurauto.nl worden geplaatst, dienen aan de volgende regels te voldoen; 

2.1. het is niet toegestaan andere dan miniatuurauto’s danwel aan miniatuurauto’s gerelateerde producten aan te bieden. Gerelateerde producten zijn bijvoorbeeld alle vormen van modelauto’s, diorama’s, vrachtwagenlading, onderdelen van en voor modellen, catalogi van modelautofabrikanten, racebanen en toebehoren. 

2.2. Bij twijfel neemt u contact met de redactie op.

2.3. Elke titel en elke tekst van een aangeboden product dienen een korte omschrijving van het aangeboden product te bevatten. De voertaal is Nederlands of Engels. Advertenties in andere talen worden onherroepelijk verwijderd. 

2.4. het is niet toegestaan om een en hetzelfde product meermalen te plaatsen..

2.5. voor elke advertentie dient u tenminste één rubriek te kiezen die het beste past bij het product.

2.6. een advertentie mag niet misleidend of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het product juist te beschrijven.

2.7. Een advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten noch van politieke aard zijn. Naast dat de redactie uw advertentie verwijderd wordt u ook als gebruiker verwijderd en geblokkeerd.

2.8. Het is niet toegestaan om als bedrijf een commerciële advertentie te plaatsen zonder schriftelijke goedkeuring van de redactie.

2.9. Het is niet toegestaan links in de advertentie op te nemen.

2.10. Beide partijen, koper en verkoper dienen zelf alert te zijn bij het aanbieden van en reageren op advertenties. Bij twijfel neemt u contact op met de redactie. 

2.11. Het is niet toegestaan om een product in een advertentie op te nemen dat in strijdt is met de Nederlandse wetgeving.

2.12. Het is niet toegestaan fotomateriaal te gebruiken van derden zonder uitdrukkelijke schriftelijk toestemming. Overtreding leidt tot directe verwijdering van gebruiker en al zijn/haar advertenties.

3. De overeenkomst tussen Miniatuurauto.nl en de verkoper.

3.1. Nadat de verkoper zich heeft geregistreerd gaat de verkoper een gebruiksovereenkomst aan met miniatuurauto.nl danwel haar uitgever.

3.2. Met de registratie verklaart de verkoper de voorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd. 

3.3. Bij verkoop is de verkoper een percentage van het totaal in rekening gebrachte bedrag verschuldigd als commissie voor het gebruik van het platform aan miniatuurauto.nl danwel haar uitgever.

3.4. De overeenkomst tussen miniatuurauto.nl en de verkoper eindig na het opheffen van het gebruikersaccount.

3.5 De verkoper kan bij miniatuurauto.nl een verzoek tot uitbetaling van het te ontvangen bedrag minus het percentage van de commissie indienen zodra het uit te betalen bedrag de grens van € 25,00 (vijfentwintig euro) overschrijdt. 

3.6 In de af te dragen commissie door verkoper aan miniatuurauto.nl zijn alle kosten opgenomen voortvloeiend uit het gebruik van het platform door verkoper. De verkoper heeft geen andere financiële verplichtingen jegens miniatuurauto.nl noch haar uitgever.

 

3.7 Voor de afhandeling van de betaling bij verkoop van het product maakt verkoper gebruik van door miniatuurauto.nl danwel haar uitgever aangeboden afrekensystemen. Miniatuurauto.nl noch haar uitgever is op geen enkel wijze aansprakelijk voor welke vorm van foutieve afhandeling van de betaling dan ook, noch voor enige vorm van gevolgschade veroorzaakt door het gebruik van de betalingssystemen.

8. Garanties

8.1. Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een advertentie op miniatuurauto.nl plaatsen. Miniatuurauto.nl noch haar uitgever voert controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van gebruikers om producten te kopen of de diensten af te nemen. miniatuurauto.nl noch haar uitgever geeft daarover geen garantie.


9. Vrijwaring  en beperking aansprakelijkheid miniatuurauto.nl

9.1. Iedere Gebruiker vrijwaart Miniatuurauto.nl en haar uitgever voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;

A. het aangaan van een overeenkomst op basis van een advertentie,
B. het gebruik van via miniatuurauto.nl gekochte producten,
C. inbreuk op het eigendomsrecht van aangeboden producten en/of gebruikt beeldmateriaal in de advertentie. 

10. De tarieven.

10.1. Miniatuurauto.nl of haar uitgever kan de commissie door verkoper af te dragen ten alle tijde wijzigen. Indien tijdens de looptijd van een advertentie een prijsverhoging plaatsvindt  dan heeft de verkoper het recht deze advertentie te beëindigen. 

11. De advertentierechten

11.1. Door gebruik te maken van het platform van miniatuurauto.nl verklaart de verkoper dat het is toegestaan dat Miniatuurauto.nl de advertentie en de inhoud daarvan kan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Een advertentie of een gedeelte daarvan kan door Miniatuurauto.nl of haar uitgever via andere distributiekanalen kan worden getoond.

11.2. Met het plaatsen van een advertentie verstrekt u Miniatuurauto.nl en haar uitgever automatisch een kosteloze toestemming om de advertentie en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of advertentiedoeleinden. U garandeert dat u bevoegd bent deze verklaring te verstrekken.

11.3. Miniatuurauto.nl of haar uitgever kunnen voor ongedefinieerde doeleinden derde partijen toegang verlenen tot een advertentie om het hun mogelijk te maken deze advertenties te promoten via andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de advertentie bevatten.

11.4. het is Miniatuurauto of haar uitgever toegestaan de opmaak van advertenties dusdanig tw wijzigen dat advertenties toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere software applicaties van derden.

11.5. Miniatuurauto.nl bevat verwijzingen naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast uw advertentie. Miniatuurauto.nl noch haar uitgever heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. 

12. Betaling.

12.1. Miniatuurauto.nl of haar uitgever bepaalt op welk moment betalingen aan verkopers plaats vinden. Zij zal haar best doen de betaling na een verzoek van de verkoper zo snel mogelijk uit te betalen doch is niet gehouden aan enige betalingstermijn noch de hoogte van het uit te betalen bedrag. 

12.2 Miniatauurauto.nl noch haar uitgever is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige betaling aan koper danwel verkoper bij het ontstaan van een meningsverschil. Miniatuurauto.nl kan nimmer worden gehouden aan het niet uitbetalen van tegoeden aan de verkoper door koper bij of na het ontstaan van een meningsverschil.

13. Rechten, klachten.
De Europese Commissie biedt Europese consumenten een online platform voor geschillenbeslechting om geschillen in der minne te schikken (artikel 14 (1) van EU-richtlijn 524/2013). Consumenten kunnen een klacht indienen via volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.